HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Yaradilis Az

Hz. Mehdi (əs) nə zaman gələcək?

517 ratings | 31522 views
Hz. Mehdi (əs) nə zaman gələcək? - HƏMİN DÖVRDƏ FİTNƏLƏR ARTACAQ Qiyamət yaxınlaşdığı zaman və MÖMİNLƏRİN QƏLBİ ÖLÜM, ACLIQ, FİTNƏLƏR, SÜNNƏLƏRİN YOX OLMASI, BİDƏTLƏRİN ORTAYA ÇIXMASI, YAXŞILIĞI ƏMR EDİB, PİSLİKDƏN ÇƏKİNDİRMƏ İMKANLARININ YOX OLMASI KİMİ SƏBƏBLƏRDƏN ZƏİFLƏDİYİ ZAMAN Cənabi-Haqq mənim övladlarımdan Hz. Mehdi (əs) ilə sünnələri əhya edər..." (Kitabül-Burhan Fi Əlaməti-il Mehdiyy-il Axırzaman, səh. 66) MƏĞRİBDƏ (QƏRBDƏ) QARIŞIQLIQLAR, FİTNƏLƏR VƏ QORXU OLACAQ... FİTNƏLƏR ARTACAQ. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və Axırzaman Əlamətləri, səh.440) - HƏR KƏSİN XİLASKAR İSTƏDİYİ BİR ZAMANDA GƏLƏCƏK Cəfər Sadiq belə buyurur: "İNSANLAR HƏR YERDƏ (XİLASKAR) AXTARMAĞA BAŞLAYAR. ONDAN BAŞQASINI TAPMADIQDA YENƏ ONA (HZ. MEHDİYƏ (ƏS)) DOĞRU QAÇARAQ GƏLƏRLƏR." (Biharül-Ənvar, cild 52, səh. 326) -HƏMİN DÖVRDƏ MÜSƏLMANLARIN MƏNƏVİ LİDERİ YOXDUR Əbu Said Peyğəmbərin (səv) belə buyurduğunu rəvayət edir: "Axırzamanda ümmətimə sultanlar tərəfindən şiddətli bir bəla gələcəkdir. Elə bir bəla ki, ondan daha şiddətlisi görülməmişdir. Belə ki, geniş yer üzü onlara dar gələcək və zülmlə dolacaqdır. MÖMİNLƏR BU ZÜLMDƏN QURTULMAQ ÜÇÜN SIĞINACAQ VƏ BİR XİLASKAR TAPA BİLMƏYƏCƏKLƏR..." (Əl-Bəyan, səh. 72, Əs-Səvaiqül-mühriqə, səh. 161, Yənabi-ul Məvəddə, cild 2, səh. 177) ONUN ZÜHUR EDƏCƏYİ İL İNSANLAR HƏCCƏ BAŞLARINDA BİR ƏMİR (Müsəlmanların mənəvi lideri) OLMADAN GEDƏCƏKLƏR... (Muhəmməd B. Rəsul Al-Hüseyni Əl Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, "Pamuk" nəşriyyatı, səh. 168-169) - DÜNYAYA ZALIM RƏHBƏRLƏR HAKİM OLACAQ Rəsulullah (səv) belə buyurmuşdur: "Ümmətimə elə bir zaman gələcək ki, RƏHBƏRLƏRİ ZALIM, alimləri tamahkar və təqvasız olacaqdır..." (Biharül-Ənvar, cild 23, səh. 22) - MÜSƏLMANLAR ARASINDA MÜHARİBƏLƏR OLACAQ "Bəli, nəfsim əlində olan Allaha and içirəm ki, SİZ O FİTNƏ ZAMANINDA QALXIB BİR-BİRİNİZİN BOYUNLARINI BURAN İLANLAR HALINA GƏLƏCƏKSİNİZ" - buyurdu. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və Axırzaman Əlamətləri, səh. 368, no. 672) İKİ BÖYÜK İSLAM ORDUSU BİR-BİRİ İLƏ MÜHARİBƏ ETMƏDİKCƏ Qiyamət qopmayacaqdır. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və Axırzaman Əlamətləri, səh. 454, no.831) - HEYVANLARA İNSANLARDAN DAHA ÇOX DƏYƏR VERİLƏCƏK Qiyamət yaxınlaşdıqda İNSAN KÖPƏK BALASI SAXLAYACAQ. BU İŞİ ONA ÖZ UŞAĞINI BÖYÜTMƏKDƏN DAHA YAXŞI GƏLƏCƏK. (Təbərani, Hakim) - İNSANLARIN ARASINDA SEVGİ VƏ HÖRMƏT AZALACAQ BÖYÜKLƏR KİÇİKLƏRƏ MƏRHƏMƏT ETMƏDİKDƏ, KİÇİKLƏR DƏ BÖYÜKLƏRİNƏ HÖRMƏT GÖSTƏRMƏDİKDƏ, UŞAQLAR ƏSƏBİ OLDUQDA Qiyamət yaxınlaşacaqdır. (Ölüm Qiyamət və Diriliş, səh. 480) BÖYÜYƏ HÖRMƏT, KİÇİYƏ MƏRHƏMƏT ARADAN QALXACAQ. (Qiyamət Əlamətləri, səh.140) - ALLAH MÜSƏLMANLARIN ÜZƏRİNDƏKİ BƏLALARI HZ.MEHDİ (ƏS) VƏSİLƏSİLƏ ARADAN QALDIRACAQ Allah Konstantinopolu (İstanbulu) çox sevdiyi dostlarının əli ilə fəth edəcək...ONLARDAN XƏSTƏLİYİ VƏ ÜZÜNTÜNÜ QALDIRACAQ. (Qiyamət Əlamətləri, Bərzənci, səh. 181)

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.