HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Brain TV

Як пройшла всеукраїнська зустріч команди Фонду BrainBasket 2018

7 ratings | 106 views
http://braintv.net | 46 представників команди Фонду BrainBasket провели щорічну зустріч менторів та координаторів проектів, яка відбулася 15-16 вересня 2018 у Вінниці. Головною метою даного заходу стала презентація ключових проектів організації на 2018-2019 проектний рік та генерування ідей щодо їх імплементації. Дізнатись більше https://goo.gl/LFBm9C

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.