HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Yaradilis Az

ŞÜUR VƏ SİRLƏRİ

63 ratings | 2999 views
İnsanı bütün digər canlı və cansız varlıqlardan fərqləndirən şüur sahibi olmasıdır. Bəs şüurumuzun mənbəyi nədir? Əgər cavabınız "beyin" dirsə, yanılırsınız. Çünki beynimiz də stol və ya stəkan kimi atomlardan ibarətdir. Stolun atomları kimi beyninizdəki atomlar da düşünə bilməz. Aydın olur ki, şüurumuzun mənbəyi maddə yox, fərqli bir varlıqdır, yəni ruhdur. Ruhi vəziyyətin beyindən qaynaqlandığına inanan materialistlər beyinin quruluşu öyrənildikcə daha da çıxılmaz vəziyyətə düşürlər. Müasir dövrdə beyində bütün hissələrə aid mərkəzlər təyin edilə bilir.. Lakin şüura və ona bağlı xüsusiyyətlərə aid hissə beyində yoxdur. Beyinlə bağlı araşdırmaları ilə tanınan beyin cərrahı Ualder Penfild (Wilder Penfield) illərlə davam edən fəaliyyətlərindən sonra ruhun varlığının inkaredilməz həqiqət olduğu qənaətinə gəlmişdir: "… Ağılı illərlə yalnız beyinin bir funksiyası olaraq açıqlamağa çalışdıqdan sonra insanın varlığımızın iki mühüm ünsürdən meydana gəldiyini müdafiə edən fərziyyəni mənimsəməsinin daha məntiqli olduğu nəticəsinə gəldim... Ağılı beyində baş verən sinir prosesləri əsasında açıqlamağın qeyri-mümkün olduğu qəti şəkildə göründüyü üçün varlığımızın iki mühüm ünsür (maddə və ruh) baxımından açıqlanmalı olduğu tezisini seçmək məcburiyyətində qalıram." Nobel mükafatı almış Oksford Universitetindən elm adamı Roger Penroz (Roger Penrose) şüur və davranışların yalnız maddənin bir funksiyası olduğunu düşünənlərə cavab olaraq belə deyir: " Kiməsə şəxsiyyət qazandıran nədir? Bir yerə qədər bədənini meydana gətirən atomlardırmı? İnsanın şəxsiyyəti atomları əmələ gətirən elektron, proton və digər hissəciklərin azad seçiminə bağlıdır? Bunun belə olmadığını göstətən ən az iki səbəb var: Birincisi, yaşayan hər kəsin bədənini meydana gətirən material daim dəyişir... Doğulduqdan sonra hər bir hüceyrənin və bədənimizi meydana gətirən maddələrin, demək olar ki, hamısı dəfələrlə dəyişmişdir. İkinci səbəbi isə kvant fizikası açıqlayır.... Əgər kiminsə beynindəki bir elektron kərpicin bir elektronu ilə dəyişdirilsəydi, sistem əvvəlki ilə tamam eyni olardı... Eyni vəziyyət protonlar və bütün digər hissəciklər üçün də etibarlıdır. Əgər kiminsə bədənindəki bütün maddə bu evin kərpiclərinin uyğun hissəcikləri ilə dəyişdirilsəydi, sözün əsl mənasında heç bir fərq olmazdı." İnsanı insan edən xüsusiyyətlərin maddədən qaynaqlanmadığı,bundan asılı olmayan başqa bir varlığın, yəni ruhun mövcudluğu açıq həqiqətdir.

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.